Paratge Protegit La Serreta

Projecte de declaració

 PROCÉS DE DECLARACIÓ DE PARATGES NATURALS MUNICIPALS

1. Comunicació de l’Ajuntament sol·licitant l’inici del procediment de declaració de Paratge Natural Municipal.
2. Visita dels tècnics de Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda al paratge i reunió amb els representants de l’Ajuntament.
3. Aprovació en Ple municipal del protocol de col·laboració entre Conselleria i l’Ajuntament, habilitant a l’Alcalde/esa per a la seua signatura.
4. Signatura del protocol de col·laboració Conselleria-Ajuntament.
5. Elaboració del Projecto de Pla Especial del paratge per part de l’Assistència Tècnica de Conselleria amb el vist-i-plau de l’Ajuntament.
    • En cas d’incloure a propietat privada s’ha de comptar amb el consentiment del propietari per escrit.
    • L’Ajuntament ha de col·laborar aportant els documents que siguen requerits, que bàsicament són els certificats de propietat dels terrenys i planejament urbanístic.
6. Aprovació del Projecte de Pla Especial per part de l’Ajuntament (acord plenari).

7. Emissió del Criteri de Conformitat per part de la Conselleria.

8. Exposició pública del projecte de Pla Especial i el seu Estudi d’Impacte Ambiental (30 dies hàbils)  en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), en un diari no oficial d’amplia difusió en la localitat i en el tauló d’edictes de l’Ajuntament. Notificació a particulars en cas d’existir propietats privades i audiència a entitats amb drets afectats (ex.: societat de caçadors).

    • Certificat de No Al·legacions: Si han hagut al·legacions es resolen en el ple, on també es prova el Pla Especial definitiu. Posteriorment l’Ajuntament es remet còpia diligenciada del PE junt amb l’Acord de ple a l’Órgan Substanti (Servei d’Ordenació Sostenible del Medi).

¡No és necessari reiterar el tràmit d’expossició pública amb conseqüència de les modificacions en el PE a que donen lloc les al·legacions!

9. Avaluació d’Impacte ambiental.

10. Acord plenari de l’Ajuntament aprovant les modificacions realitzades després de l’avaluació d’impacte ambiental i com conseqüència dels informes sectorials.

11. Declaració del Paratge Natural Municipal per Decret del Consell de la Generalitat Valenciana.

Paratge Protegit La Serreta