Pla Prevenció Incendis Forestals

ANY 2016

Un incendi forestal, és un foc que s’extén sense control sobre els terrenys als quals vegeten espècies arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies de caràcter forestal, afectant a la vegetació que no estava destinada a cremar. El foc, té a les muntanyes mediterrànies una presència recurrent, any rere any, amb una intensitat en creixement.

Els incendis, provoquen alarma social i greus alteracions en las masses forestals que generalment no estan preparades per cremar, amb la corresponent repercusió negativa sobre la naturalesa, l’economia i la societat.

Presenten un caràcter repentí, generalment accelerat i vast en la seua afecció, donant lloc en les nostres muntanyes, generalment antropitzats, a riscos greus que es convertixen en qüestions publicades de primer ordre. La creixent interfaç urbana-forestal i l’increment d’activitats recreatives a les muntanyes, provoca que els incendis forestals puguen posar en perill la vida i les infraestructures construïdes per l’home. Per tot això, es necessari posar en marxa les mesures necessàries per una banda, evitar l’inici dels incendis forestals i per altra, minimitzar els efectes i danys produïts pels seus efectes.

El Decret 163/1998, de 6 d’Octubre, del Govern Valencià, aprova el pla especial front al risc d’incendis forestals de la Comunitat Valenciana , el qual defineix les mesures per a la consecució d’una lluita eficaç contra els incendis forestals, tant quant a evitar i previndre la seua producció com la seua extinció pròpiament dita, una volta produït.

D’altra banda, la RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la qual es declaren els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana zona d’alt risc d’incendi, declara tots els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, zones d’Alt Risc. Al mateix temps es voluntat dels gestors municipals de l’ajuntament de Cocentaina, la realització d’actuacions dirigides tant a evitar l’inici dels incendis forestals com a minimitzar els danys en cas que aquestos es produïsquen. Per tot això, són varis els motius els que impulsen a la realització del següent pla:

  • La demanda social per a l’establiment de mesures que conseguisquen tallar el greu problema dels incendis forestals.
  • La voluntat de conservar i millorar els espais naturals del termini municipal.
  • La necessitat de completar infraestructures de prevenció d’incendis forestals existents.
  • La conservació del medi natural como a base del suport d’un sector de la economia local.

Per això, l’Ajuntament de Cocentaina, ha decidit el·laborar el  Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals.