Premi Provincial al municipi sostenible

El Sr. President de la Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant Decret de data 4 de Desembre de 2008, ha adoptat la seguent resolució:

“Examinada l’acta del Jurat del “IV Premi Provincial al municipi sostenible” en la seva convocatoria de l’any 2008, de conformitat amb allò previst a la Base Sexta de les que regeixen la convocatoria, aprovada per Acord Plenari de 5 de Juny de 2008, i en ús de les facultats que m’estan conferides, vinc a dispondre:

  • Primer: Aprovar l’Acta a data de 22 d’Octubre de 2008, del Jurat del “IV Premi Provincial al municipi sostenible” a la seva convocatoria de l’any 2008, convocat per aquesta Diputació Povincial d’Alacant.
  • Segon: Concedir el “IV Premi Provincial al municipi sostenible”, en la seva convocatoria de l’any 2008, als seguents participants, de conformitat amb la Base primera de les que regeixen la convocatoria del citat premi:

Segon Premi: Ajuntament de Cocentaina, pel treball “Custòdia del Territori: Mas de Llopis”. Una nova forma de gestió participativa de la sostenibilitat.